Nejlepší kuchařkyPrakul Production s.r.o.

 

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Ochrana osobních údajů osob (Uživatelé“), které užívají internetové stránky www.nejlepsikucharky.cz („Stránky“), je prioritou PRAKUL PRODUCTION s.r.o. („Provozovatel“) Uživatelé dávají Provozovateli souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů („Údaje“) způsoby a v rozsahu, jak je stanoveno níže. Nedají-li Uživatelé výslovný souhlas k širšímu zpracovávání Údajů, bude Provozovatel zpracovávat jejich Údaje pouze způsoby a v rozsahu, jak je stanoveno níže.

Provozovatel postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, směrnicí č. 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, směrnicí č. 2000/31/ES, o elektronickém obchodu, a směrnicí č. 2002/58/ES, o soukromí a elektronických komunikacích.

II. Automatické zpracovávání

Využívání Stránek je dobrovolné, je však nezbytně spojeno s poskytnutím určitých Údajů Provozovateli. Provozovatel automaticky získává při každém vstupu na Stránky vybrané informace prostřednictvím webového prohlížeče Uživatele, typicky IP adresu, název poskytovatele připojení k internetu, datum a čas návštěvy, označení internetových stránek, ze kterých Uživatel vstoupil na Stránky, nebo označení internetových stránek, které Uživatel navštívil v průběhu užívání Stránek. Provozovatel může tyto informace využít v anonymizované podobě ke zkvalitňování Stránek a jejich obsahu, nikoli však k jinému účelu.

III. Další Údaje

Další Údaje mohou být vyžadovány v průběhu registrace (autentizace), která je předpokladem využití některých funkcí Stránek (např. objednávka zboží nebo použití on-line formulářů). Typicky může jít o jméno Uživatele nebo elektronický či jiný kontakt na Uživatele. Provozovatel zaručuje, že tyto Údaje budou využity pouze k účelu, pro který byly poskytnuty nebo ke kterému dal Uživatel výslovný souhlas. v případě poskytnutí Údajů za účelem hromadného zasílání obchodních sdělení využívá Provozovatel tzv. double-opt-in systém, tzn. Uživatel obdrží emailovou zprávu obsahující konfirmační odkaz s tím, že obchodní sdělení budou Uživateli zasílána teprve po potvrzení souhlasu s využitím konfirmačního odkazu.

IV. Předávání Údajů třetím osobám.

Provozovatel nepředává Údaje třetím osobám s výjimkou svých dceřiných společností a dodavatelů, kteří poskytují Provozovateli služby a jsou vůči Provozovateli zavázáni nakládat s Údaji nejméně stejně přísně, jak stanoví tyto zásady ochrany osobních údajů. Dceřiné společnosti a dodavatelé se mohou nacházet v zahraničí.

V. Technologická opatření

Provozovatel uplatňuje odpovídající technologická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti Údajů poskytnutých Uživateli a zavazuje se, že taková opatření bude na úrovni technického pokroku uplatňovat po celou dobu zpracovávání Údajů. Za účelem zamezení zneužití Údajů využívá Provozovatel šifrovací technologie.

VI. Cookies

Provozovatel je oprávněn použít technologie cookies, tedy zasílání informací ze Stránek na harddisk Uživatele za účelem uchování preferencí Uživatele, vedení statistiky návštěvnosti Stránek atd. Přeje-li si Uživatel vyloučit technologii cookies, má možnost provést příslušné nastavení ve svém webovém prohlížeči. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě se může stát, že nebude moci využít všech funkcí Stránek.

VII. Využití Údajů na základě zákona

Provozovatel je oprávněn použít kterékoli Údaje ke splnění povinností stanovených zákonem nebo podle zákona a dále k prosazení práv, která mu plynou ze smluvního nebo jiného právního vztahu k Uživateli.

VIII. Doba zpracovávání Údajů

Provozovatel bude zpracovávat (uchovávat) poskytnuté Údaje po dobu nezbytnou k řádnému poskytnutí služby objednané Uživatelem nebo splnění smluvního vztahu s Uživatelem (včetně vypořádání nároků s tím souvisejících), anebo po dobu, se kterou Uživatel vyslovil souhlas, podle toho, co je delší. Poté dojde ke zničení Údajů.

IX. Oprávnění Uživatelů

Bez ohledu na to, co bylo uvedeno výše, Uživatelé disponují všemi oprávněními, která jim stanoví zákon, zejména (i) právem na přístup ke zpracovávaným Údajům (poskytnutí informace od Provozovatele, které Údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem jsou zpracovávány), (ii) právem požadovat opravu nesprávných nebo nepřesných Údajů a (iii) právem požadovat vysvětlení a nápravu, domnívá-li se Uživatel, že Provozovatel zpracovává Údaje v rozporu s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo se zákonem. K zasílání požadavků na poskytnutí vysvětlení nebo nápravu anebo dotazů a námětů ohledně nakládání s Údaji je určena následující adresa: webmaster @ nejlepsikucharky.cz.